torstai 14. maaliskuuta 2013

Helsinki Zen Centerin harjoittajat valmistelevat ryhmäkannetta blogin kirjoittajia vastaan. Tavoitteina syytteiksi yksityisyyden suojan loukkaus, kunnianloukkaus ja viharikos.


Helsinki Zen Centerin sanghajohtaja ja Zenbuddistiska Samfundetin hallituksen puheenjohtaja Ari Tikka ilmoitti 10.3.2013 kirjallisesti blogin pitäjille, että blogin kirjoittajia vastaan valmistellaan ryhmäkannetta HZC:n harjoittajien piirissä. Tavoitteena on käyttää kanteella uhkailua aseena, jolla voitaisiin painostaa blogin kirjoittajia poistamaan kirjoituksensa.

Blogin kirjoittajat pitävät tällaista painostusta aiheettomana ja korostavat, että blogin tarkoituksena on vain tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun uusi näkökulma Helsinki Zen Centerin ja sen edustajien toimista. 

Blogin kirjoittajat pitävät Helsinki Zen Centerin luomaa vahvaa vastakkainasettelua keinotekoisena ja huomauttavat ystävällisesti, että Helsinki Zen Centerin harjoittajien valmistelema ryhmäkanne turhaan polarisoi keskustelua perusteettomalla uhkailuilla.

ADDENDUM:

Selventääksemme asiaa julkaisemme saamamme meilin.

Hei Uku, 
tällaisessa sovittelutilanteessa kannattaa miettiä, mitkä ovat eri osapuolten intressit ja etsiä ratkaisua, joka on kaikille edullinen. 
Johtuen ihmistenpuolesta.fi blogin luonteesta, siihen assosioituminen ei ole hyväksi sellaisille tahoille jotka haluavat esiintyä julkisuudessa rakentavina ja hyvää aikaansaavina. Tämä koskee kaikkia osapuolia Zen Centeriä, Samia terapian ammattilaisena, ylläpitäjä Ukua kirjailijana ja valmentajana sekä blogissa tunnistettavasti mainittuja henkilöitä. Ihmiset karttavat konflikteja riippumatta siitä kuka on "oikeassa". Julkisuus on myös hallitsematonta ja julmaa. 
On olemassa riski, että nyt kun kirjasi julkaistaan, tiedotusvälineet kiinnostuvat blogista ja ryhtyvät tutkimaan sitä ei ainoastaan Zen Centerin analyysinä vaan blogin organisaattorien tekona. Se olisi kaikille osapuolille raskasta ja haitallista. Tämä voi tapahtua ensi viikolla tai milloin vain sen jälkeen. 
Varautuakseen edellä mainittuun julkisuusriskiin, joukko Zen Centerin harjoittajista valmistelee ryhmäkannetta blogin organisaattoreita vastaan, todennäköisinä aiheina yksityisyyden suojan loukkaus, kunnianloukkaus ja viharikos. Tällä toimenpiteellä pyritään riskin merkittävään vähentämiseen saamalla blogi poistettua julkisuudesta, sekä varustautumaan tilanteisiin joissa esim. tiedotusvälineet ottavat yhteyttä Zen Centeriin. 
Toivottavasti tämä selvitti mikä on Zen Centerin intressi ja miksi kanteen nostajat vaativat blogin poistamista. 
Blogin poistaminen julkisuudesta tekisi kanteen tarpeettomaksi. Ryhmäkanteen toteuttaminen on myös vaivalloista. Toivomme että siihen ei tarvitse mennä.  
Terveisin
Ari Tikka
Helsinki Zen Center

ADDENDUM: Helsinki Zen Centerin virallinen vastine

HZC ei ole ryhtymässä oikeustoimiin, eikä yhdistyksessä ole jäsenten joukkoa, joka tällaista suunnittelisi. Blogissa esiintyneiden yksityisyyden loukkausten vuoksi eräät jäsenemme olivat pohtineet tutkintapyynnön mahdollisuutta. Arin viesti oli harkitsemattomasti kirjoitettu, eikä alun alkaenkaan valitsemamme linjan mukainen. 
HZC hallituksen ja vastuuhenkilöiden puolesta,
Esa Kytölä, HZC hallituksen puheenjohtaja

Helsinki Zen Center practitioners are preparing a group lawsuit against the writers of this blog. The charges in preparation are offending the personal privacy, libel and hate crime.


Helsinki Zen Center's sanghaleader and Zenbuddistiska samfundets chairman Ari Tikka announced on 10th of March, in writing, that Helsinki Zen Center's practitioners are preparing a lawsuit against the writers of this blog. The aim of these threats of a lawsuit is to pressurize the writers into deleting their writings in this blog.

The writers of this blog consider this kind of pressurizing as unnecessary and want to stress that the point of this blog is only to provide an alternative viewpoint on Helsinki Zen Center and on its representatives to the social discussion.

The writers of this blog consider the strong polarization created by Helsinki Zen Center as arbitrary and kindly remind that the preparation of a group lawsuit by Helsinki Zen Center's practitioners unnecessarily polarizes the discussion with unfounded threats.




ADDENDUM:


Hello Uku,

In this kind of mediation situation it is worthwhile to consider, what are the interests of different parties and try to find a solution, that is beneficial to all.

Because of the nature of ihmistenpuolesta.fi-blog, associating to it is not beneficial to instances who wish to present themselves in publicity as constructing and good-creating. This includes all parties:  Zen Center, Sami as a therapist, blog keeper Uku as a writer and a trainer and the people recognizably mentioned in the blog. People avoid conflicts regardless of who is “right”. Publicity is also uncontrollable and cruel.

There is a risk, that now that your book is about to be published, the media gets interested in the blog and starts to investigate  it as not only as a story of Zen Center but also as an act of the blog organizers. This would be trying and harmful for all parties. This can happen next week or any time after that.

To prepare for the above mentioned risk of publicity, a group of Zen Center practitioners are preparing to file a group lawsuit against the organizers of the blog, the probable charges to be filed are offending personal privacy, libel and hate crime. This action is aimed at considerably reducing the risk by deleting  the blog from the publicity, and also to prepare for situations where Zen Center is contacted for example by the media.

I hope this clarified what is Zen Center´s interest in the matter and why the group lawsuit filers demand the deleting of the blog.

The deleting of the blog from the publicity would make the filing of the lawsuit unnecessary. To file a group lawsuit means also a lot of work. We wish we would not have to go that far.

Regards

Ari Tikka

Helsinki Zen Center

 * *

The official statement of Helsinki Zen Center

HZC is not preparing a judicial act and there are no group of individuals in the association who would be planning to do this. Because of the violations of privacy in the blog some of our members had considered of filing a report. Ari´s letter was written recklessly, and was not withstanding with our chosen policy.

On the behalf of Board of Trustees of HZC and on the behalf of persons in charge,

Esa Kytölä, Chairman of the Board of Trustees of HZC